Regulamin

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób wskazany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

„Właściciel” – firma MMA & Performance, prowadzona przez Alana Langer , NIP 634-271-99-09.

„Studio” – Studio treningowe MMA & Performance mieszczące się przy ul. Katowickiej 30B, 41-600 Świętochłowice

„Klient” – osoba zawierająca umowę ze Studio o świadczenie usług określonych w ofercie Studia w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej.

„Zajęcia” – zajęcia prowadzone przez Studio, określone w odrębnej ofercie.

„Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

Kontrakt” – długoterminowa umowa zawierająca wybrane Usługi.

Bilet” – dokument umożliwiający korzystanie z usług studia

 

 1. Postanowienia ogólne
 2.  Studio jest jednostką promującą zdrowy, aktywny styl życia.
 3. Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie:

– treningu personalnego;
– zajęć grupowych;

– doradztwa dietetycznego i treningowego;
– zabiegów masażu i fizjoterapii;
– strefy relaksu – sauna fińska i parowa;

– strefa treningu – cinema cardio i podestu ciężarowego;

 1. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie świadczonych usług. Informacje o zmianach zostaną podane do wiadomości Klientów w sposób wskazany w pkt. 8 regulaminu i nie stanowią one jego zmiany.
 2. Studio świadczy Usługi na podstawie biletów wstępu na obiekt umożliwiających korzystanie z jednej lub wielu usług podanych w pkt. 2.
 3. Bilety ważne są przez 1 miesiąc począwszy od daty pierwszej wizyty i dostępne są w następujących wariantach:
 4. a) wejście jednorazowe,
 5. b) pakiet czterech wejść
 6. c) pakiet ośmiu wejść.
 7. Korzystanie z usług Studia następuje na podstawie zakupionego biletu, całkowicie opłaconego. Niewykorzystanie wykupionych wejść w okresie 1 miesiąca, tj. okresie ważności biletu nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków finansowych.
 8. Wykupiony bilet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 9. Klient Studia
 10. Klientem Studia może być osoba pełnoletnia.
 11. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda wyrażona jest na piśmie.
 12. Warunkiem korzystania z Usług Studia jest opłacenie z góry opłaty za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 

 1. Usługi
 2. Klient uprawniony jest do korzystania na własną odpowiedzialność z urządzeń i wyposażenia Studia podczas zajęć grupowych lub podczas treningu personalnego, zabiegów masażu, fizjoterapii, porady dietetycznej, bądź innej Usługi oferowane przez Studio, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do treningu.
 3. Na wszystkie usługi oferowane przez Studio obowiązują wcześniejsze zapisy.
 4. Ilość miejsc na poszczególne zajęcia oraz usługi jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapisania się na zajęcia i braku udziału w tych zajęciach z przyczyn niezależnych od studia zajęcia uznaje się za wykorzystane i odkreślane z zakupionego Biletu, chyba że rezerwacja na dane zajęcia zostanie anulowana co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Jeśli zapisany klient nie posiadał ważnego Biletu, jest on zobowiązany do uregulowania należności.
 6. Na terenie Studia MMA & Performance obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne. Klienci zobowiązani są do poszanowania współćwiczących, dbania o sprzęt, każdorazowego dezynfekowania dostępnym płynem maszyn, sprzętu i urządzeń, z których korzystano. Śmieci należy wyrzucać zgodnie z opisami na śmietnikach. Obowiązuje segregacja śmieci na terenie całego Studia MMA & Performance.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Studio zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z Usług Studia osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Minimalny czas odwołania rezerwacji zajęć lub usług wynosi 24 godziny.
 9. W czasie korzystania z Usług Studia Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju sportowego.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Studia i podanych do wiadomości publicznej w postaci:
 11. a) pisemnej,
 12. b) tablic informacyjnych,
 13. c) informacji umieszczonych przy wejściu do Studia,
 14. d) drogą e-mail, sms, stronę www, facebook, instagram.
 15. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta Studia oraz spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Klient nie może zgłaszać w stosunku do Studia żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Studio.
 16. Podczas pobytu w Studio Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie wysiłku.
 17. Na terenie Studia mogą być świadczone usługi dodatkowe przez inne podmioty zewnętrzne. Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty na rzecz Klientów Studia.

 

 1. Płatność
 2. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia.
 3. Okres ważności Biletu nie ulega przedłużeniu.
 4. Opłaty za Bilet lub inne usługi uiszczane są w formie gotówkowej u właściciela studia bądź na wskazany rachunek bankowy. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia kwotą opłaty lub dokonania jej u właściciela studia.
 5. Podpisanie ze Studiem umowy długoterminowej w postaci Kontraktu, zobowiązuje Klienta do uiszczenia równych wpłat w ilości odpowiadającej miesiącom na jakie została zawarta umowa.
 6. Studio jest uprawnione do odmowy wpuszczenia Klienta do Studia w przypadku, gdy:
 7. a) nie opłacił w całości lub części zobowiązań wobec Studia;
 8. b) bilet stracił ważność;
 9. c) Klient nie zapisał się na zajęcia, a brak jest wolnych miejsc na dane zajęcia;

Wskazane powyżej sytuacje nie uprawniają Klienta do otrzymania dodatkowych, gratisowych świadczeń, czy przedłużenia ważności biletu.

 

 1. Zobowiązania Studia
 2. Studio zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystania z Usług Studia, w godzinach trwania zajęć grupowych lub w godzinach indywidualnych, uprzednio umówionych z Klientem mających na celu trening personalny, zabiegi masażu, fizjoterapii, konsultacji dietetycznej bądź innej Usługi oferowane przez Studio.
 3. Studio ma prawo do zmian godzin działania Studio, o czym poinformuje swoich Klientów. Zmiana godzin działania Studia nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Studio ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia grupowe. W przypadku gdy ilość Uczestników danych zajęć grupowych jest mniejsza niż 4 osoby – Studio ma prawo odwołać Zajęcia.
 5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta na terenie Studia bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.
 6. W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio może być nieczynne.
 7. Studio ma prawo do obciążenia Klienta obowiązkiem pełnego pokrycia szkód, wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również zaleceń obsługi Studia.
 8. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 9. Rozwiązanie umowy
 10. Klient ma prawo rozwiązać umowę długoterminową – Kontrakt za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia na piśmie u Właściciela Studia, z określeniem przyczyny jej rozwiązania.
 11. Klient ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Studio jego zobowiązań.
 12. Studio ma prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

 

 1. Ustalenia końcowe
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Studio, a Klientem.
 3. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na jego stronie internetowej mieszczącej się pod adresem: https://mma-performance.com.
 4. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu podawane są do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia lub na wskazanej w Regulaminie stronie internetowej.
 5. Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Studia.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Studio.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług Studia odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.