Regulamin

  1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

„Właciciel” – firma MMA & Performance, prowadzone przez Alana Langer , NIP 634-271-99-09.

„Studio” – Studio treningowe MMA & Performance mieszczące się przy ul. Katowickiej 30B, 41-600 Świetochłowice

Sklep internetowy” – Sklep internetowy MMA & Performance mieszczący się pod adresem internetowym: https://mma-performance.com

„Klient” – osoba zawierająca umowę ze Studio o świadczenie usług określonych w ofercie Studia w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej.

„Zajęcia” – zajęcia prowadzone przez Studio, określone w odrębnej ofercie.

„Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

  1. Postanowienia ogólne

2.1  Studio jest jednostką promującą zdrowy, aktywny styl życia.

2.2  Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie:

– treningu personalnego;
– zajęć grupowych;

– doradztwa dietetycznego;
– zabiegów masażu;
– strefy relaksu – Sauna

– strefa treningu – Cinema Cardio

2.3 Studio zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana ilości zajęć lub ich formy). Zmiana ofert nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.4 Studio świadczy Usługi na podstawie biletów wstępu na obiekt umożliwiających korzystanie z jednej lub wielu usług podanych w pkt. 2.2.

2.5 Transakcja przebiega na podstawie zakupu biletu i jego wykorzystania w terminie 30 dni od daty zakupu. Dopiero całkowite opłacanie Usługi oznacza prawo do jej wykorzystania.

2.6 Bilety dostępne są w wariantach wejścia jednorazowego, pakietu czterech wejść lub pakietu ośmiu wejść.

  1. Klient Studia

3.1 Klientem Studia może być osoba pełnoletnia.

3.2 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów. Zgoda może być wyrażona pisemnie lub osobiście.

3.3 Warunkiem korzystania z Usług Studia jest opłacenie z góry opłaty za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.4 Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny

  1. Usługi

4.1 Klient uprawniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Studia podczas zajęć grupowych lub podczas treningu personalnego, zabiegów masażu, porady dietetycznej, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do treningu.

4.2 Na zajęcie grupowe, treningi personalne, strefe Cinema cardio, zabiegi masażu, saunę czy konsultacje dietetyczne lub treningowe obowiązują zapisy.

4.3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapisania się na zajęcia, ale z przyczyn niezależnych od Studia – brak przybycia lub brak anulowania rezerwacji do 24 godzin przed rozpoczęciem zajeć, wizytę uznajemy jako odbytą i odkreślamy z zakupionego Biletu.

4.4  Jeśli zapisany klient nie posiadał ważnego biletu, jest on zobowiązany do uregulowania należności.

4.5 Na terenie Studia MMA & Performance obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne. Przede wszystkim każdy z nas jest sportowcem, więc szanujemy współćwiczących. Dbamy o sprzęt. Każdorazowo po sobie dezynfekujemy dostępnym płynem dezynfekującym maszyny, sprzęty i urządzenia, z których korzystamy. Śmieci wyrzucamy zgodnie z opisami na śmietnikach. Obowiązuje segregacja śmieci na terenie całego Studia MMA & Performance.

4.6 Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

4.7 Minimalny czas odwołania wcześniej umówionej wizyty w Studio – to 24 godziny.

4.8 W czasie korzystania z Usług Studia Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju.

4.9 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Studia i podanych do wiadomości za pomocą środków masowego przekazu (drogą ustną, pisemną, tablice informacyjne, informacja przy wejściu, drogą e-mail, sms czy przez stronę www, facebooka czy instagrama).

5.0 Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta Studia. Klient nie może zgłaszać w stosunku do Studia żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Studio.

Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Studio zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z Usług Studia osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5.1 Podczas pobytu w Studio Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie wysiłku.

  1. Płatność

5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia.

5.2 Okres ważności biletu wynosi miesiąc od daty zakupu.

5.3 Bilet nie ulega przedłużeniu, jeżeli Klient w wyznaczonym okresie czasu nie korzystał z Usług Studia, gdyż nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Studia.

5.4 Opłaty za Bilet wnoszone w formie jednorazowej, bądź opłaty za inne Usługi świadczone w Studio można wnieść w formie gotówkowej u właściciela studia bądź też na wskazany rachunek bankowy. Wówczas za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia kwotą opłaty lub dokonania jej u właściciela studia. 

5.5 Podpisanie ze Studiem umowy długoterminowej w postaci kontraktu, zobowiązuje Klienta do uiszczenia równych wpłat w ilości odpowiadającej miesiącom na jakie została zawarta.

5.6 Studio jest uprawnione do odmowy wpuszczenia Klienta do Studia w przypadku, gdy:

– nie opłacił w całości lub części zobowiązań wobec Studia

– karnet stracił ważność

– Klient nie zapisał się na zajęcia, a frekwencja jest maksymalna (brak wolnych miejsc), wskutek czego, nie ma wolnego miejsca. Jednakże nie uprawnia to Klienta do otrzymania dodatkowych, gratisowych świadczeń, czy przedłużenia ważności Karnetu, gdyż sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Studia.

5.7 Studio zastrzega sobie prawo do podniesienia cen.

  1. Zobowiązania Studia

6.1 Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej Studio zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystanie z Usług Studia, w godzinach trwania zajęć grupowych lub w godzinach indywidualnych, uprzednio umówionych z Klientem spotkań mających na celu trening personalny, zabiegi masażu, konsultacje dietetyczne bądź inne Usługi oferowane przez Studio.

6.2 Studio ma prawo do zmian godzin działania Studio, o czym poinformuje swoich Klientów. Zmiana godzin działania Studia nie stanowi zmiany Regulaminu.

6.3 Studio ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia grupowe. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć grupowych jest mniejsza niż 4 – ma prawo odwołać Zajęcia. Studio nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty za Usługi w razie nieobecności Klienta, za którą Studio nie odpowiada.

6.4 Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.

6.5 W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio zastrzega sobie możliwość jego nieotwierania.

6.6 Studio ma prawo do obciążenia Klientów obowiązkiem pełnego pokrycia szkód, wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również zaleceń obsługi Studia.

  1. Rozwiązanie umowy

7.1 Klient ma prawo rozwiązać umowę długoterminową – kontraktu za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia na piśmie u Właściciela Studia, z określeniem przyczyny jej rozwiązania.

7.2 Od biletów wejść miesięcznych nie przysługuje rozwiązanie umowy.

7.3 Klient ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Studio jego zobowiązań.

7.4 Studio w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważania jest za rozwiązania z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

 

  1. Ustalenia końcowe

8.1 Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Studio a Klientem.

8.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na jego stronie internetowej mieszczącej się pod adresem: https://mma-performance.com. Przed podpisaniem umowy ze Studiem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

8.3 Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia lub na wskazanej w Regulaminie stronie internetowej.

8.4 Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi.

8.5 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Studio.